Проекти

"Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Научи повече
"Учим днес,за да успем утре"

"Учим днес,за да успем утре"

В ОУ „Христо Ботев“ с. Йоаким Груево се обучават ученици с различен етнически произход и социален статус на семействата. Реализирането на проекта „Учим днес, за да успеем утре“ даде възможност да се промени училищният живот и стане по-добър и по-успешен. Тук е мястото да се изкаже благодарност на фондация „Стъпка по стъпка“, че избраха ОУ“Христо Ботев“ с. Йоаким Груево за партньор в реализиране на проекта и неговите цели: * подобряване на образователната среда * намаляване броя на преждевременно отпаднали ученици и показване на тяхните таланти * мотивиране и подкрепа на родителите в тяхната отговорност към образованието на децата им Целите се постигнаха чрез различни клубни дейности ръководени от учители, отдадени на децата и своята работа.

Научи повече