• Основно училище "Христо Ботев"с.Йаоким Груево
    ОУ "Христо Ботев"
    Основно училище "Христо Ботев"с.Йаоким Груево
Добре дошли в сайта на ОУ "Христо Ботев" с. Йоаким Груево !

Добре дошли в сайта на ОУ "Христо Ботев" с. Йоаким Груево !

"Учим днес ,за да успеем утре ! "

Новини

Народни будители

Народните будители днес! В навечерието на един от най-българските празници, този на народните будители, учениците от прогимназиалните класове на ОУ "Христо Ботев" отдадоха заслужено признание на българските книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало, потегляйки на еднодневно пътешествие към следите оставени от националната ни история в един от най-будните градове през Възраждането - Перущица. Първата наша спирка беше историческият музей на града. Нашите възпитаници бяха радушно посрещнати от г-жа Павлина Бакова-Исова - главна уредничка, която ни придружаваше през целия ден, за да ни запознае с цялата история на града през различните епохи от античната до съвременната, като особен акцент бе отделен на Възраждането. След силно въздействащото въведение, което рязко ни извади от преходната всекидневна забързаност и ни потопи в историята и автентичния дух на Възраждането, последва кратка обиколка из самия музей и запознаване с богатата му експозиция. Следващият ни обект беше Храмът на саможертвата „Св. Архангел Михаил“. Учениците ни имаха възможността да разгледат оцелелите останки от разбития свод на храма и да се поклонят пред мощите на неканонизираните перущенски мъченици. Ярко впечатление направи и скулптурната композиция с Кочо Чистеменски и неговото семейство в прощалния им час, останали завинаги запечатани в националната ни културна памет. Кулминацията на събитието се оказа последното ни посещение в предвидената програма, а именно намиращата се в непосредствена близост до храма възрожденска постройка – Дановото училище. През 1850 г. перущенци си вдигнали представителна сграда за училище на своите деца. Достойно за него, като първи учител поканили Христо Данов (1828-1911) – известният с книжовната си и издателска дейност възрожденец. За тригодишната си родолюбива служба в него той съумял да подготви бъдещите дейци на просветата, на църковното дело и на национноосвободителното движение в преуспяващото селище. Затова в историята то остава като „Дановото училище“. Отдадохме нужното на богатия интериор и екстериор, представен ни от уредничката на къщата, продължаваща беседата си, от която научихме още интересни факти за сградата на Дановото училище и неговата личност. Особено важни за целите на обучението бяха фасадата колони и другите архитектурни елементи в интериора в стил „алафранга“, които се определят като типичната за Възраждането украса на обществени сгради и богати домове и са трудни за представа в класната стая. На фронтона и над вратата под покрития вход се виждат две стенописни композиции със стилистика, близка до тази на Самоковската школа (изграждане на пространствена композиция, стилистика на изображенията, отношение към силуета). След това обиколката ни се насочи в реконструираната възрожденска класна стая – най-„забавното“ място в Дановия дом, откъдето продължи и нейният разказ. Това беше споделено познание за миналото, което ни потопи още веднъж в атмосферата на къщата и ни представи историята на възрожденското светско образование и нагледен пример за взаимоучителната методика. Автентичните книги, вестниците, списанията, дело на „Дружествена книговезница“, поместени в експозицията събудиха още повече нашия интерес към печатното дело през онзи период. Разходката ни из Дановия дом продължи с посещението на сградата, където се помещава картинната галерия на града. В беседата бе подчертано, че именно заради такива „просветни революционери“ в областта на светското образование в началото на Балканските войни (1913) броят на грамотните българи е в пъти повече от образованите среди в Сърбия, Румъния, Черна гора, дори в Гърция, „родината на науката“. Беседата беше представена по достъпен и много интересен начин на учениците, което предизвика в тях множеството въпроси, положитилни емоции и максимални образователни дивиденти от случилото се в една белязана от героичното епоха. По този начин историческата наука се превръща в по-отворена и неакадемична, но отново довежда до множество знания в съответния контекст. Т.е. този ден постигна своите резултати - дискусии и анализи на преживяното и постигнатото – рефлексията, която е ключът към бъдещото познание. В заключение само ще припомним, че хоризонтът, който определя „изкривите“ и „залезите“ в историята, е паметта, затова от нас зависи дали ще заспим, или ще се събудим, за да бъдем…

Научи повече

Грамоти

Учениците от клубове по интереси спечелиха грамоти от фестивала в с.Брестовица

Научи повече

Квалификационна дейност

На 03.10.2022г. съгласно ПКД и заповед на Директора на ОУ“ Христо Ботев“ с.Йоаким Груево ще се проведе обучение на педагогическия персонал на тема:"Проектно базирано обучение"

Научи повече

Проекти

"Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Научи повече